Salgsbetingelser

BETINGELSER FOR LEVERING AF HARDWARE, SOFTWARE, KONSULENTYDELSER SAMT VEDLIGEHOLDELSE AF SOFTWARE OG SERVICE PÅ HARDWARE - JANUAR 2014

 

1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår for Proact Systems A/S’ (herefter benævnt ”Proact”) levering af hardware, standardsoftware og konsulentydelser samt vedligeholdelse af software og service på hardware. De nærmere produkter og ydelser der er aftalt med Kunden er beskrevet i den mellem Kunden og Proact indgåede Aftale (herefter benævnt ”Aftalen”). Nærværende betingelser er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår med Proact, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt. 
2. Ydelsernes omfang og forudsætninger for levering Proact’s ydelse kan bestå i levering af hardware, software, konsulentydelser samt vedligeholdelse af Kundens software og service på Kundens hardware, hvis nærmere indhold og omfang er beskrevet i den mellem parterne indgåede Aftale. Aftalen kan for hardware og software (herefter samlet benævnt ”produkter”) bestå af en ordrebekræftelse og for konsulentydelser bestå af en ordrebekræftelse med en opgavebeskrivelse. De ydelser, som Proact leverer til Kunden i henhold til Aftalen forudsætter, at Proact har adgang til den service, som via producenten er gentegnet for de i Aftalen anførte produkter. Proact’s ydelser er derfor i et vist omfang afhængig af at producenten opfylder sine forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse, service og support, samt at Proact har adgang til disse ydelser. Såfremt Leverandøren af ovenstående eller andre årsager ikke kan opretholde sine forpligtelser omkring service og/eller support for et produkt, så vil Aftalen om muligt blive overdraget til den pågældende producent eller en af denne autoriseret serviceprovider. Herudover er det en forudsætning for levering af de aftalte ydelser: • at Kunden gør konsulenterne og øvrige kontaktpersoner bekendt med den for opgavens løsning relevante information, • at Kunden, såfremt arbejdet skal udføres hos Kunden, frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne forsynet med nødvendige faciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning, • at Kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet, besvarer henvendelser og tildeler ressourcer, således at ydelserne kan leveres som aftalt, • at Kunden i det omfang, det er nødvendigt for levering af ydelserne, giver konsulenterne den fornødne adgang til Kundens faciliteter, installationer og dokumentation efter konsulenternes nærmere anvisning.

1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår for Proact Systems A/S’ (herefter benævnt ”Proact”) levering af hardware, standardsoftware og konsulentydelser samt vedligeholdelse af software og service på hardware. De nærmere produkter og ydelser, der er aftalt med Kunden, er beskrevet i den mellem Kunden og Proact indgåede Aftale (herefter benævnt ”Aftalen”). Nærværende betingelser er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår  med Proact, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

2. Ydelsernes omfang og forudsætninger for levering
Proact’s ydelse kan bestå i levering af hardware, software, konsulentydelser samt vedligeholdelse af Kundens software og service på Kundens hardware, hvis nærmere indhold og omfang er beskrevet i den mellem parterne indgåede Aftale. Aftalen kan for hardware og software (herefter samlet benævnt ”produkter”) bestå af en ordrebekræftelse og for konsulentydelser bestå af en ordrebekræftelse med en opgavebeskrivelse.

De ydelser, som Proact leverer til Kunden i henhold til Aftalen forudsætter, at Proact har adgang til den service, som via producenten er gentegnet for de i Aftalen anførte produkter. Proact’s ydelser er derfor i et vist omfang afhængig af at producenten opfylder sine forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse, service og support, samt at Proact har adgang til disse ydelser.

Såfremt Leverandøren af ovenstående eller andre årsager ikke kan opretholde sine forpligtelser omkring service og/eller support for et produkt, så vil Aftalen om muligt blive overdraget til den pågældende producent eller en af denne autoriseret serviceprovider.

Herudover er det en forudsætning for levering af de aftalte ydelser at:

 • Kunden gør konsulenterne og øvrige kontaktpersoner bekendt med den for opgavens løsning relevante information,
 • Kunden, såfremt arbejdet skal udføres hos Kunden, frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne forsynet med nødvendige faciliteter m.v.  efter konsulenternes nærmere anvisning,
 • Kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet, besvarer henvendelser og tildeler ressourcer, således at ydelserne kan leveres som aftalt,
 • Kunden i det omfang, det er nødvendigt for levering af ydelserne, giver konsulenterne den fornødne adgang til Kundens faciliteter, installationer og dokumentation efter konsulenternes nærmere anvisning.

3. Tilbud og accept
Konkrete tilbud fra Proact er gældende 14 dage fra tilbudsdatoen. Et tilbud skal accepteres skriftligt af Kunden og er først bindende for Proact, når Proact har underskrevet Aftalen eller skriftligt har bekræftet ordren.

4. Dokumentation og vejledning
Med leverancen af produkter kan følge produktbeskrivelser, manualer og brugervejledninger i det omfang, sådant materiale måtte være udarbejdet af producenten. Såfremt det er en forudsætning for Kunden, at sådant materiale forefindes, skal Proact gøres opmærksom herpå senest i for- bindelse med indgåelse af Aftalen. Kunden erhverver alene en brugsret til sådant materiale.

5. Leveringstidspunkt for produkter
Proact tilstræber at overholde det i Aftalen aftalte leveringstidspunkt, og såfremt dette mod forventning ikke kan lade sig gøre, vil Proact omgående meddele dette til Kunden og holde Kunden underrettet om evt. nyt forventet leveringstidspunkt. Kan leveringstidspunktet ikke overholdes, vil Proact forsøge at afbøde Kundens gener bedst muligt. Proact påtager sig dog intet erstatningsansvar for eventuelle forsinkelser.

Såfremt leveringstidspunktet overskrides med mere end 45 dage, og forsinkelsen kan tilregnes Proact eller forhold under Proact’s kontrol, er Kunden berettiget til at ophæve Aftalen, eller den konkrete ordre jf. pkt. 14.

Medmindre andet fremgår af Aftalen, anses levering af produkter for sket, når produkterne er udleveret fra Proact’s lager (ab lager) eller er afsendt fra Producenten. Proact påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering, servicering mv., medmindre andet fremgår af  Aftalen.

I de tilfælde, hvor Proact efter aftale med Kunden skal medbringe produkterne og udføre installationen af produkterne, er leveringstidspunktet det tidspunkt, hvor produkterne fysisk overgives til Kunden på det aftalte leveringssted.

For eventuelt installationsarbejde faktureres Kunden i henhold medgået tid til de til enhver tid gældende listepriser for Proact.

6. Risikoens overgang for produkter
Risikoen for produkter overgår til Kunden ved levering på Kundens adresse.

7. Priser og fakturering
Samtlige priser er eksklusiv moms, skatter og andre afgifter.

a. Produkter
Den aftalte pris for bestilte produkter fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale.

Proact er berettiget til at fakturere Kunden for betaling for produkter, når levering er sket. Det kan dog af tilbuddet/ordrebekræftelsen fremgå, at Proact er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling.

b. Konsulentydelser
Det estimerede omfang af de aftalte konsulentydelser fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale eller konkret opgavebeskrivelse. Uanset dette faktureres Kunden dog altid i henhold til Proact’s faktiske tidsforbrug på den pågældende opgave, medmindre det fremgår af Aftalen eller den konkrete opgavebeskrivelse, at der er tale om fast pris.

Det aftalte vederlag for Proact konsulentydelser kan være baseret på en timepris eller dagspris, hvis størrelse fremgår af Proact’s generelle listepriser. Timeprisen for Aftalen er på aftaletidspunktet angivet i den mellem parterne indgåede Aftale. Timeprisen kan til hver en tid for fremtiden reguleres af Proact med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned gældende for efterfølgende opgaver og ydelser.

Såfremt Kunden ønsker arbejde udført uden for den normale arbejdstid faktureres for overtidsarbejde med en sats på den aftalte timepris med et tillæg på 100 %. Den normale arbejdstid er: mandag til torsdag fra  kl. 8:30 til 16:30 og fredag kl. 8:30 til 15:00. 

Konsulenternes omkostninger til transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse faktureres særskilt i henhold til statens takster eller svarende til de faktiske udgifter, jf. dokumentation.

Konsulenters transporttid faktureres med 50 % af den aftalte konsulenttimepris. I det omfang transporttiden ligger uden for normal arbejdstid dog med 100 %. I begge tilfælde dog uden tillæg for overtid.

Proact fakturerer løbende Kunden ved udgangen af hver kalendermåned samt når opgaven afsluttes. Der faktureres på baggrund af anvendt tidsforbrug udspecificeret på de enkelte opgaver.

Dersom Kundens forhold betyder, at den aftalte konsulentydelse ikke har kunnet leveres, faktureres Kunden det aftalte timetal med fradrag af Proact eventuelle anden fakturering af den pågældende konsulent i samme periode.

Ved køb af klippekort er timerne gældende 12 måneder fra fakturadato, med mindre andet er aftalt.

c. Vedligeholdelse af software og service på hardware
Prisen for vedligeholdelse og service fremgår af Aftalen, og faktureres forud for hele perioden.

Prisen for disse løbende ydelser kan reguleres ved ændring af listepriser fra producenten samt med samme procentuelle ændring i udviklingen i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik eller afløsende indeks samt ændring i aktuel valuta kurs i det omfang det af Aftalen fremgår at visse priser kan reguleres på baggrund af valuta kurs. Reguleringen meddeles Kunden med minimum 1 mdr.’s varsel til ikrafttræden for næste faktureringsperiode.

8. Betalingsbetingelser
Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 30 dage efter fakturadato. Fakturaer forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato.

Ved forsinket betaling er Proact berettiget til at opkræve en morarente fra forfaldstidspunktet i henhold til rentelovens bestemmelser. Endvidere er Proact ved Kundens forsinkelse med betaling berettiget til at opkræve rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Pr. 31. december tillægges påløbne morarenter til hovedstolen, og summen danner nyt grundlag for renteberegning (renters rente).

Ved betalingsmisligholdelse er Proact berettiget til at standse leveringen af fremtidige ydelser til Kunden for alle Aftaler indgået med Kunden, og Proact er suspenderet for alle forpligtelser overfor Kunden, indtil Proact har modtaget fuld betaling af alle forfaldne beløb.

Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, påkrav er afgivet, yderligere 30 dage er forløbet, og der fortsat ikke er sket betaling, er Proact berettiget til ved skriftlig meddelelse til Kunden, at ophæve Aftalen helt eller delvist uden yderligere varsel, samt evt. andre indgåede aftaler med Kunden. Ophæver Proact Aftalen, har Proact ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

9. Ansvar samt fejl og mangler
Kunden er forpligtet til at undersøge og teste leverede produkter umiddelbart efter levering.

Proact er forpligtiget i.h.t. producentens garantibetingelser og ansvarlig for opfyldelse af såvel garanti som vedligeholdelsespligterne, selv om Proact skulle lade disse udført af andre. I alle forhold kan kunden der rette henvendelse til Proact.

For at påberåbe sig, at leverede produkter eller ydelser lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Kunden straks reklamere skriftligt til Proact efter, at fejlen er opdaget. Kunden skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen ytrer sig. Proact har kun ansvar for fejl, som for produkter påberåbes inden 6 måneder fra leveringstidspunktet, og som for ydelser påberåbes inden 30 dage fra leveringstidspunktet for de pågældende ydelser. Har Kunden tegnet vedligeholdelse eller serviceaftale for produkter jf. Aftalen har Kunden krav på fejlretning i.h.t. aktuelle betingelser.

Er der fejl i det leverede, kan Proact vælge enten at foretage omlevering eller efterlevering af det leverede produkt eller ydelse, eller i stedet vil give Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen for det fejlbehæftede produkt eller ydelse.

Såfremt Proact vælger at afhjælpe en fejl i det leverede, er Proact forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver og for egen regning, at afhjælpe de påberåbte fejl i det leverede, og sådanne fejl skal være afhjulpet inden rimelig tid. Såfremt Proact ikke afhjælper fejlen med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Kunden skriftligt give Proact en endelig og rimelig frist for afhjælpning. Fristen skal som minimum udgøre 30 dage. Er fejlen ikke afhjulpet ved fristens udløb, har Kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen, som modsvarer fejlens størrelse i forhold til en fejlfri ydelse. Er fejlen af væsentlig betydning for Kundens anvendelse af det leverede, har Kunden ret til efter fristens udløb at hæve Aftalen for så vidt angår det fejlbehæftede produkt eller ydelse. Har Kunden tegnet vedligeholdelse eller serviceaftale der inkludere fejlretning fremgår reaktionstider m.v. af dokumentet Beskrivelse Af Software Vedligeholdelse og/eller Beskrivelse Af Hardware Service, men her kan der ikke garanteres for afhjælpningstiden, idet Proact naturligvis vil fortsætte afhjælpning uden ugrundet ophold, men der kan være ventetid på reservedele, reparation, opdateringer m.v. fra producenter af produkterne.

Proact fraskriver sig ansvaret for programfejl i standardsoftware leveret af Proact, og Proact vil på grund af manglende immaterielle rettigheder og adgang til kildekoden ikke kunne afhjælpe fejl i sådant software. For software gælder det pågældende softwares licensbetingelser, og Kunden  kan alene gøre de misligholdelsesbeføjelser, der fremgår af disse licensbetingelser gældende, og de kan alene gøres gældende overfor den pågældende producent/licensgiver. Ønsker Kunden at påberåbe sig fejl for så vidt angår software, kan fejlen påberåbes overfor Proact, der videregiver fejlbeskrivelsen til producenten. Proact har intet ansvar for sådanne fejl eller at de kan afhjælpes. Afhjælper producenten fejlen, videregiver Proact straks disse oplysninger til Kunden evt. vedlagt patch, rettelsesfile, opdatering m.v. Kunden gøres dog opmærksom på, at afhjælpning af fejl i software kan være betinget af, at Kunden har indgået en opdateringsaftale e.l. med producenten.

Kunden kan, hvad angår øvrige leverede produkter eller ydelser, kun ophæve købet af disse, såfremt de indgår i en sådan sammenhæng med det fejlbehæftede produkt eller ydelse, at:

 • Anvendelse i forbindelse med tilsvarende alternativt produkt eller ydelse ikke er mulig,
 • De ikke kan fungere tilfredsstillende alene.

Ophæver Kunden, har denne ret til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af nær- værende betingelser.

Ovenstående udgør Kundens samlede misligholdelsesbeføjelser som følge af fejl i produkter eller ydelser.

Har Kunden reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som  Proact  er ansvarlig for, skal Kunden erstatte de udgifter, Proact måtte have haft i den sammenhæng. Har Proact anvendt konsulenttimer på at undersøge en sådan fejl, der viser sig ikke at kunne gøres gældende overfor Proact eller ikke omfattet af Proact’s forpligtelser, er Proact berettiget til at fakturere Kunden for medgået tid til de til enhver tid gældende listepriser.

Misligholder Kunden sine forpligtelser, er Kunden forpligtet til at erstatte Proact’s tab efter dansk rets almindelige regler, herunder forgæves afholdte omkostninger og konsulenttimer.

Proact er ansvarlig for, at de anvendte konsulenter til enhver tid lever op til en god faglig standard og er kvalificerede til at udføre de stillede opgaver, samt at leverede ydelser svarer til det aftalte  og er udført i overensstemmelse med god it-skik og ”best-practice” i det omfang der eksisterer en sådan praksis.

Proact påtager sig både erhvervs- og produktansvar efter dansk rets almindelige regler. Proact kan på ingen måde gøres ansvarlig for:

 • Forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser eller Aftalen,
 • Fejl opstået som følge af Kundens anvendelse af det leverede i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker det leveredes funktion,
 • Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i det leverede, som ikke er sket i overensstemmelse med Proact’s instruktioner,
 • Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse, eller anvendelse af det leverede på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation, eller ved forsømmelse fra Kundens, dennes personale eller tredjemands side, eller ved andre omstændigheder, som ligger uden for Proact’s kontrol,
 • Indskrænkninger i systemers funktionalitet eller performance, som er forårsaget af Kundens indlægning af programmel og ændringer mv., som påvirker de af Proact  leverede produkter og ydelser, medmindre sådanne ændringer forud er aftalt med Proact.

10. Ansvarsbegrænsning
Proact kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art, herunder men ikke begrænset til driftstab, interne tab, tabt avance, tab af data eller Kundens omkostninger til tredjemands- afhjælpning, samt andet indirekte tab eller følgeskade.

I tilfælde af at Proact ifalder erstatningsansvar uanset ovenstående, vil erstatningsansvaret altid være begrænset til den pågældende Aftales nettovederlag for 12 måneder, dog maksimalt et beløb på DKK 200.000 pr. indgået Aftale.

Proact er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende præceptive lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert ulovbestemt produkt- ansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

Opfyldelseshindringer, der skyldes forhold, som Proact ikke selv er direkte ansvarlig for, herunder manglende opfyldelse fra producenter af produkter omfattet af Aftalen, berettiger ikke Kunden til erstatning eller til andre misligholdelsesbeføjelser.

11. Force majeure
Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, terroranslag, optøjer, opstand, generalstrejke / lockout, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt, samt løbende holde den anden part underrettet herom. Varer en force majeure begivenhed i mere end 30 dage uafbrudt, kan den ikke ramte part med et varsel på 7 dage annullere aftalen for fremtiden.

12. Tavshedspligt
Al information som parterne får kendskab til i forbindelse med gennemførelse af Aftalen skal behandles fortroligt og må ikke gøres tilgængelig for udenforstående uden skriftlig tilladelse fra  den anden part.

En part kan dog gøre sådan information tilgængelig for udenforstående, såfremt:

 • Den allerede var kendt for parterne på det tidspunkt informationen blev modtaget uden forpligtelse om tavshedspligt,
 • Den er meddelt tredjemand af en af parterne uden pålæg om tavshedspligt,
 • Den er eller bliver almindelig kendt på anden vis end ved fejl begået af en af parterne, eller
 • Den modtages af andre på retsmæssig vis uden pålæg om tavshedspligt.

Bestemmelsen i første afsnit er ikke en hindring for udlevering af information, som  kræves fremlagt i henhold til forskrifter givet af enhver anerkendt aktiebørs, hvis det kræves af offentlige myndigheder, som har hjemmel til det, eller pålægges af kompetent domstol. Hvis muligt skal den anden part varsles før sådanne information videregives.

Parterne kan også videregive information til udenforstående i den udstrækning dette er  nødvendigt for gennemførelse af Aftalen, forudsat at den pågældende modtager af informationen pålægges ovenstående tavshedspligt.

Bestemmelsen i første afsnit er ikke en hindring for at parterne kan udnytte den erfaring og den kompetence, der oparbejdes i forbindelse med gennemførelse af Aftalen, så vidt dette ikke medføre en videregivelse af forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger tilhørende den anden part.

Tavshedspligten gælder parternes ansatte og andre, som handler på parternes vegne i  forbindelse med gennemførelsen af Aftalen - også efter af Aftalen er ophørt.

13. Rettigheder
a. Ejendomsforbehold
Det solgte hardware er solgt med ejendomsforbehold. Ejendomsretten til det solgte hardware overgår først endeligt til Kunden, når Proact har modtaget fuld betaling herfor, jf. Aftalen.

Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligtiger Kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for hardwaren, herunder at opbevare og vedligeholde hardwaren forskriftsmæssigt, at holde hardwaren brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke at foretage nogen form for ændringer i hardwaren uden Proact’s forudgående skriftlige samtykke.

Kunden forpligter sig til ikke uden Proact’s forudgående samtykke at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over hardwaren indtil ejendomsretten er overgået til Kunden.

b. Særligt vedrørende software
Såfremt Kunden erhverver software, erhverves kun de rettigheder – ofte alene en brugsret – på de vilkår, der fremgår af softwarens licensbetingelser fra producenten/licensgiver. Kunden er bundet af og pligtig til at respektere disse licensbetingelser, herunder at Kunden ofte alene erhverver en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til softwaren. Kunden er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med software, der er beskyttet efter ophavsretsloven.

c. Særligt vedrørende ydelser
Når intet andet er aftalt mellem parterne, erhverver Kunden ved fuld betaling af Proact’s vederlag enhver ret, herunder ophavsret til materiale, kode, udarbejdet dokumentation m.v., der er udarbejdet af Proact konkret til Kunden.

Kunden har således ret til at ændre og videreudvikle det leverede til intern brug i Kundens virksomhed samt foretage den nødvendige eksemplarfremstilling, således at det leverede i Kundens virksomhed kan anvendes til formålet. Kunden er dog, medmindre andet konkret aftales, ikke berettiget til at overdrage eksemplarer af materialet eller rettighederne hertil til tredjemand.

Proact beholder dog fortsat tillige samtlige ophavsrettigheder til resultatet af egne ydelser, herunder programmel, kode, dokumentation m.v., og Proact kan frit udnytte sådanne rettigheder. Proact har ligeledes ret til at anvende den i forbindelse med arbejdets udførelse oparbejdede knowhow, programmeringskendskab m.v. i andre sammenhænge.

d. Tredjemands rettigheder
Proact er ansvarlig for produkter og ydelser, som leveres af Proact i.h.t. denne aftale ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder:

 • Rejses der krav mod kunden for krænkelse af tredjemands rettigheder i et standard produkt ikke produceret af Proact, kan Proact ikke gøres ansvarligt for dette krav. For et sådan krav henvises til Producentens betingelser, og det vil være en mellemværende mellem Kunden og Producenten.
 • Kunden er ikke på vegne af Proact berettiget til at indgå aftale eller forlig vedrørende påståede krænkelser af tredjemands rettigheder, men er forpligtiget til omgående at give Proact meddelelse herom, hvis der overfor kunder rejses sag med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder. Proact er berettiget til at indtræde i sagen for varetagelse af egne interesser.
 • Såfremt der ved dom, voldgiftskendelse eller forlig tiltrådt af Proact, gives klager medhold  i påstand om kundens krænkelse af tredjemands rettigheder, er Proact forpligtiget til at sikre kunden fortsat anvendelse af produktet eller bringe krænkelsen til ophør ved  ændring eller erstatning af produktet.
 • Nedlægger tredjemand forbud mod overdragelse eller anvendelse af et produkt leveret af Proact, og dette forbud opretholdes ved efterfølgende justifikationssag, er Proact erstatningspligtig for det tab, som hermed forvoldes kunden.
 • Hvis kunden pådrager sig erstatningsansvar som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder, er Proact forpligtiget til at holde kunden skadesløs samt stå inde for  eventuelle sagsomkostninger i.h.t. dansk rets almindelige regler.

14. Misligholdelse
I tilfælde af væsentlig misligholdelse er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen, såfremt misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 14 dage efter skriftligt påkrav herom er afsendt fra den ikke-misligholdende part, medmindre andre frister fremgår af nærværende betingelser. For vedligeholdelse og service ydelser gælder det at Kunden kan ophæve aftalen,  hvis Kunden i flere tilfælde skriftlig påtaler, at de aftalte respons-/reaktionstider overskrides med mere end 100 %, og Kunden skriftlig har afgivet varsel om, at ny tilsvarende 100 % overskridelse fra Proact’s side vil medføre ophævelse af aftalen og en sådan overskridelse finder sted inden for en periode på 6 mdr. efter førnævnte varsel.

Ved ophævelse af vedligeholdelse og service ydelser samt konsulentydelser kan der alene hæves for fremtiden, og hæves aftalen af Proact som følge af Kundens væsentlige misligholdelse er Proact berettiget til betaling som Kunden skulle have betalt for den resterende del af aftaleperioden.

15. Lovvalg og tvistløsning
Tvister mellem parterne, der udspringer af nærværende betingelser eller Aftale eller Proact’s ydelser i øvrigt afgøres efter dansk ret.

Uenighed om virkning, indhold eller gennemførelse af Aftalen skal forsøges løst ved forhandlinger. Fører forhandlingerne ikke til noget, skal sagen afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten sammen- sættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten.

Voldgiftsretten skal gennemføres i den kommune hvor Proact har hjemting. Voldgiftsrettens kendelse skal være motiveret, og den tabende part skal bære sagens omkostninger. Kendelsen er bindende for begge parter og kan ikke indbringes for domstolene.

16. Forrang
Ved uoverensstemmelse mellem nærværende betingelser og Aftalen, har Aftalen forrang frem for nærværende betingelser.

 

Proact Systems A/S Vallensbæk,
Januar 2014